LASTMINUTE KÖZPONT

Last minute Kanada


  •                        

Utazások kategóriák szerint

lastminute utak

Görögország

83.953 Ft/fő-től


lastminute utak

Egyiptom

104.687 Ft/fő-től


lastminute utak

Tunézia

131.200 Ft/fő-től


lastminute utak

Törökország

73.508 Ft/fő-től


lastminute utak

Spanyolország

180.968 Ft/fő-től


Nagy kanadai körutazás

Kanada Hotel


Régió / Város: Kelet-Kanada / Montreal
Utazás módja: repülővel
Kategória: Körutazás
0 Ft/Fő-től

1. nap: Montreal

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Montrealba, Kanada második leg­na­gyobb váro­sába. Érkezés (helyi idő szerint) a délutáni órákban, transzfer a szállodába (1 éj).

 

2. nap: Montreal

Vá­ros­né­zés Montrealban, mely Párizs után a világ második leg­na­gyobb francia nyelvű városa: óváros a pompás Notre-Dame bazi­li­kával; a belváros modern fel­hő­kar­co­lói; az Olim­piai negyed a híres ferde toronnyal; a Mont Royal hegy; a Szt. József temp­lom, mely a XX. században épült és a világ egyik leg­na­gyobb temp­loma lett stb. 

A közös programok után sza­bad­idő az óvárosban, illetve lehe­tő­ség a kü­lön­le­ges föld­alatti város felfe­de­zé­sére (közel 2000 üzlet, 30 km-es folyo­só­rendszer).

Késő délután utazás a Szt. Lőrinc-folyó mentén Québec váro­sába, szállás (1 éj).

 

3. nap: Québec, Ottawa

Québec a francia kultúra bölcsője Amerikában. Több mint 400 évvel ezelőtt alapí­tották, sokak szerint Észak-Amerika leginkább tör­té­nel­mi hangu­latú városa. A vá­ros­né­zés során sétálunk az alsó­város bűbájos utcács­káin és a falakkal körül­vett felső­vá­rosban is. Ez utóbbi­hoz tartozik a város jelké­pévé lett hatalmas Frontenac kastély­hotel, vala­mint a Szt. Lőrinc-folyó feletti teraszra épült Dufferin-pano­rámasétány. 

Délután utazás Ottawába. Megérkezés után is­mer­ke­dés a kanadai fővá­rossal, majd a szállodai szobák elfog­la­lása a város­köz­ponti szál­lo­dá­ban (1 éj).

 

4. nap: Ottawa, „1000 sziget” hajótúra a Szt. Lőrinc-folyón

Folytatjuk az is­mer­ke­dést Ottawával. A sok szép épület közül kiemel­kedik a Kanadai Par­la­ment három­ré­szes, nagy­szerű neogó­tikus épü­let­együt­tese az Ottawa folyó partján. Késő déle­lőttől sza­bad­idő, ezalatt az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ségük lesz a Kanadai Törté­nelem Múze­umának meg­te­kin­té­sé­re. A szuper­mo­dern múzeum remek átte­kin­tést ad a külön­böző indián törzsek nép­rajzáról. 

A kora délu­táni órákban búcsú Ottawától, utazás a Szt. Lőrinc-folyóhoz. Ahol a folyó kilép a hatalmas Ontario-tóból, több mint 1000 kisebb-nagyobb sziget talál­ható. A szigetek jó része magán­tu­laj­donban van, nyara­ló­há­zakkal, pazar villákkal. A leglát­vá­nyo­sabb közülük a Boldt várkas­tély, mely a roman­tikus német várak mintá­jára épült. Egyórás pano­ráma hajó­ki­rán­du­lás a szigetek között, majd a szállodai szobák elfog­la­lása Kingstonban (1 éj).

 

5. nap: Kingston, Toronto

Is­mer­ke­dés Kingstonnal, az ország egyik legré­gebbi váro­sával, mely egy időben Kanada fővá­rosa volt. Az Ontario-tó partján emel­kedő Fort Henry a leg­na­gyobb erődít­mény Kana­dában, része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek (fotó­szünet). 

Késő délelőtt to­vább­uta­zás az Ontario-tó északi partja mentén Toron­tóba. A megér­kezés után lehe­tő­ség a világ nagy múze­umai közé tartozó ROM (Royal Ontario Museum) meg­te­kin­té­sé­re. A kivá­lóan össze­állí­tott kiál­lí­tások közül a leg­ér­de­ke­sebbek a dino­sza­urusz galéria, vala­mint az egyip­tomi és a kínai gyűj­te­mény. Ezt köve­tően autó­buszos vá­ros­né­zés (fotó­szü­netekkel) Kanada leg­na­gyobb, s talán legmo­der­nebb váro­sában (Yonge Street – a világ leghosszabb utcája, a régi és az új vá­ros­háza, Ontario tarto­mány par­la­mentje, a belváros fel­hő­kar­co­lói, Sky Dome, kikötő stb.). Szállás Toronto kör­nyé­kén (2 éj).

 

6. nap: Toronto, Niagara

Délelőtt a torontói program fénypontjaként felmegyünk a modern világ egyik csodá­jának tartott CN-toronyba (a XX. század végéig a világ leg­ma­ga­sabb épít­ménye volt). 

Ezt követően kirándulás a Niagara-víze­séshez. Séta a víze­sések kana­dai oldalán, majd a klasszi­kus hajó­ki­rán­du­lás követ­kezik, melynek végcélja a félel­metes robajjal lezú­duló Patkó-vízesés.

 

7. nap: Sziklás-hegység, Banff

Elutazás repülőgéppel a kanadai vadnyugat főváro­sába, a prérin fekvő Calgaryba, ahonnan tiszta időben már jól lát­szanak a Sziklás-hegység láncai. A Kana­dai Sziklás-hegység a köru­tazás csúcs­pontja, a világ egyik leg­szebb magas­hegy­sége, az érintetlen termé­szet hazája kris­tály­tisz­ta vizű tavakkal, vad­re­gé­nyes szurdo­kokkal, zúgó víze­sé­sekkel, óriási gleccser­me­zőkkel, sötét­zöld feny­ve­sekkel és hófödte csúcsokkal. 

A Bow folyó völgyében haladva érkezünk meg a Banff Nemzeti Parkba, majd Banff váro­sába. Ez az alpesi hangu­latú városka a Kanadai Sziklás-hegység leg­je­len­tő­sebb üdülő­helye. Is­mer­ke­dés a várossal, majd felvo­nóval felme­gyünk a közeli Sulphur hegy­csúcsra, ahonnan le­bi­lin­cselő pano­ráma nyílik a Nemzeti Park hegy­vi­lá­gára. Szállás Banff váro­sában (2 éj).

 

8. nap: Banff és Yoho Nemzeti Parkok (Johnston-kanyon, Louise-tó, Moraine-tó, Emerald-tó stb.)

Egész napos ba­ran­go­lás a Sziklás-hegység 2 nemzeti park­jában. Elő­ször séta a Banff környéki Johnston-kanyon alsó víze­sé­séig, majd két vad­re­gé­nyes tó meg­te­kin­té­se követ­kezik. A Louise-tó és a Moraine-tó sokak szerint a világ leg­szebb tavai.

 

Megjegyzés: A Moraine-tó meglá­to­ga­tása forga­lomtól függ, mivel az odave­zető út jármű­for­gal­mának jelentős megnö­ve­ke­dése és a korlá­to­zott számú parko­ló­hely miatt elkép­zel­hető, hogy több órás vára­ko­zási idő alakul­hat ki ezen az útsza­ka­szon, illetve a ható­ságok le is zárhatják azt. Ettől füg­get­le­nül igyek­szünk majd úgy szervezni ennek a napnak a prog­ramját, hogy minél nagyobb esély legyen a tó meg­te­kin­té­sé­re.

Délután a Nagy Vízválasztón keresztül átruc­canás a Yoho Nemzeti Parkba. A kirán­dulás végcélja a gyönyörű színekben pompázó Emerald-tó (Smaragd-tó), útközben fotó­szünet a Spirális alagu­taknál és a Termé­szetes hídnál.

 

9. nap: Icefields Parkway (Jégmezők pano­rámaútja)

Az Icefields Parkway a világ egyik leg­szebb pano­rámaútja, Lake Louise és Jasper tele­pü­lések között húzódik 230 km hosszan. Az utazás során szám­ta­lan fotó­szü­netet tartunk pano­rá­ma­pon­toknál, gleccse­reknél, gyönyörű tavaknál, vízesé­seknél. Pihenő a Columbia-jégmező láto­gatói központ­jánál (kilá­tó­hely, kiállí­tás, étterem, szuve­nírboltok stb.).

Fakultatív program: gleccserséta

A látogatói központtól autó­busszal megyünk a közeli Athabasca-gleccser széléig, ahol átszál­lunk a hatalmas kerekű ún. hóbu­szokba. Külön­leges élmény az utazás, majd az azt követő séta a gleccser jegén.

A fakultatív program ára: 12.600 Ft (ga­ran­tált indulás).

To­vább­uta­zás a Jégmezők pano­rá­ma­út­jának mentén, szállás Jasperben vagy kör­nyé­kén (1 éj).

 

10. nap: Jasper Nemzeti Park, Maligne-tó, Maligne-kanyon, Mount Robson

Délelőtt másfél órás hajó­ki­rán­du­lás a festői szép­ségű, hatalmas hegyekkel körül­vett, kris­tály­tisz­ta vizű Maligne-tavon. Ezt köve­tően séta a látvá­nyos Maligne-kanyonban, majd pihenő a Mount Robson láto­gatói köz­pont­nál, ahonnan kivá­lóan látszik a 3954 méter magas Robson-hegy, a Kanadai Sziklás-hegység leg­ma­ga­sabb csúcsa. 

Ezután elbú­csú­zunk a Sziklás-hegységtől, de továbbra is szép hegyvi­déki tájakon utazunk a Csendes-óceán irányába. Szállás Kamloopsban (1 éj).

 

11. nap: Brit Columbia, Bridal Veil Falls, Vancouver

To­vább­uta­zás Brit Columbia tarto­mány válto­zatos tájain át Vancouverbe, Kanada harmadik leg­na­gyobb váro­sába. Útközben könnyű túrá­zási lehe­tő­ség a Menyasszony­fátyol-vízeséshez (Bridal Veil Falls). 

Délután vá­ros­né­zés a nyugati part gyönyörű fekvésű metro­po­liszában, a világ egyik legkoz­mo­po­litább váro­sában: a belváros fel­hő­kar­co­lói és modern épüle­tei, a régi Vancouvert idéző Gastown a híres gőz­órával, a Kínai negyed, a 400 hek­táros Stanley park stb. Szállás Vancouver központjában (2 éj).

 

12. nap: Vancouver-sziget (Butchart-kertek, Victoria)

Vancouver városát a hatalmas Vancouver-sziget zárja el a nyílt óceántól. Kora délelőtt komp­át­kelés, majd lá­to­ga­tás egy mese­szép virá­gos­kertben (Butchart Gardens), mely világ­hír­nevét jórészt a csendes-óceáni part­vidék kellemes éghaj­la­tának köszön­heti. Délután is­mer­ke­dés Brit Columbia tarto­mány fővá­ro­sával, Victoriával, mely egész évben tele van virá­gokkal. Lehe­tőség az egészen kü­lön­le­ges Miniature World (makett világ) múzeum meg­te­kin­té­sé­re, majd vissza­uta­zás Vancouverbe. Szeren­csés esetben a kompról gyilkos bálnákat is láthatunk.

 

13. nap: Vancouver

Délelőtt a mo­nu­men­tá­lis Lions Gate hídon keresztül átruc­canunk Vancouver egyik fő neve­ze­tes­ségéhez, a Capilano függő­hídhoz. A 70 méter mély szur­dokot átívelő 137 méter hosszú függő­híd mellett több más – ugyan­azon belé­pővel láto­gatható – turisz­tikai attrak­ciót is létre­hoztak (sétaút az eső­erdő fáinak tetején, totem­osz­lopok gyűjte­ménye stb.).

A lá­to­ga­tást követően rövid sza­bad­idő, majd transzfer a repülő­térre, elutazás egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

 

14. nap:

Érkezés Buda­pest­re a délutáni órákban.

 

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal a Budapest – Montreal, a Toronto – Calgary és a Vancouver – Budapest út­vo­na­lon, a hely­szí­nen lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

 

Szállás

Középkategóriájú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

 

Ellátás

12 reggeli + 1 vacsora a 9. napon / fakultatív fél­pan­zió.

Félpanziós felár: 85.600 Ft (9 vacsora és 1 ebéd – napi egy főétkezés a 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és a 10., 11., 12. napon. A 6. napon az ebéd a Niagaránál egy pano­ráma-étteremben lesz.)

 

A részvételi díj tartalmazza: a repülőjegyeket (beleértve a belső járatot is), a helyi autó­buszt, a kompát­ke­lést a Vancouver-szigetre, a 12 éj­sza­kai szál­lást, a 12 reggelit, 1 vacsorát a 9. napon, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, a magyar ide­gen­ve­ze­tő­t Bu­da­pest­től Budapestig, a helyi idegen­ve­ze­té­seket, vala­mint a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat: Notre-Dame bazi­lika Montrealban, „1000 sziget” hajótúra, CN-torony, hajó­ki­rán­du­lás a Niagaránál, felvonó a Banff melletti Sulphur hegy­csúcs­ra, hajózás a Maligne-tavon, Butchart-kertek, Capilano függő­híd. A nemzeti parkokba történő belé­pés Kanada megala­ku­lá­sának 150. évfor­du­lója alkal­mából 2017-ben ingyenes.

A részvételi díj nem tartalmazza a borravalót: kb 30 USD

 

Beutazási engedély szükséges!

A reptéri illeték összeg jegykiállításig még változhat.

 Részletes leírás

 Képek

 

 Indulási időpontok, árak

Amennyiben nem talált megfelelő időpontot vagy utazást, kérjük keresse irodánkat elérhetőségeinken, hiszen a feltüntetett utazások csak egy részét jelentik teljes kínálatunknak!
Lastminute Központ Utazási Iroda Kft. | Adószám: 23803567-2-42 | | BFKH U-001335 | Minden jog fenntartva. © 2018
1173 Budapest, Cinkotai út 6/17. (Cinkotai úti üzletsor) | Telefon/fax: 06-1-256-38-94 | e-mail: info@lastminutekozpont.hu
Az oldalainkon feltüntetett információ kizárólag tájékoztató jellegű, az árváltozás jogát fenntartjuk. Adatvédelmi tájékoztató

Kiemelt last minute utak: Last minute Egyiptom | Last minute Görögország | Last minute Törökország