LASTMINUTE KÖZPONT

A legjobb akciós és last minute ajánlatok egy helyen


  •                        

Utazások kategóriák szerint

lastminute utak

Görögország

56.700 Ft/fő-től


lastminute utak

Egyiptom

135.340 Ft/fő-től


lastminute utak

Tunézia

131.200 Ft/fő-től


lastminute utak

Törökország

125.500 Ft/fő-től


lastminute utak

Spanyolország

180.968 Ft/fő-től


RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezetés

A privátszféra és az Ön személyes adatainak védelme a Lastminute Központ Utazási Iroda számára kiemelt jelentőségű, a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés, a szükséges személyes jellegű - azonosításra alkalmas - adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő hatályos jogszabályoknak és a jelen tájékoztatóban leírtaknak. A Lastminute Központ Utazási Iroda adatkezelési tájékoztatója elérhető a www.lastminutekozpont.hu és www.lastminutekozpont.com oldalon.

2. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

A Lastminute Központ Utazási Iroda jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyféli személyes adatai tekintetében.

név: Lastminute Központ Utazási Iroda Kft.
székhely: 1173 Budapest, Cinkotai út 6/17.
nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék célbírósága
cégjegyzékszám: 01-09-978556
kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Szigeti Zoltán
kapcsolattartó személy elérhetőségei: info@lastminutekozpont.hu, +36 1 256 3894

3. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR)

4. Definíciók

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
ügyfél: a Lastminute Központ Utazási Iroda termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Lastminute Központ Utazási Irodával utazási szerződést kötők.

5. Az adatkezelési irányelvek

A Lastminute Központ Utazási Iroda megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

(a) jogszerűen és tisztességesen, az érintettek számára átlátható módon és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
(b) csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
(c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
(d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse (pontosság);
(e) olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
(f) oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

6. A Lastminute Központ Utazási Iroda által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Lastminute Központ Utazási Iroda a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről:

I. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

személyes adat az adatkezelés célja
(a) név Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b) e-mail cím, (telefonszám) Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, utazás módja, szállás besorolás, ellátás igény, résztvevők száma és gyermekek életkora, stb.); Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása, mely 1 hónapig, vagy az érdeklődő által megjelölt időtartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.II. hírlevélre feliratkozás

személyes adat az adatkezelés célja
(a) e-mail cím Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása, mely 36 hónapig, vagy az érdeklődő által megjelölt időtartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.III. egyedi ajánlatkérés

személyes adat az adatkezelés célja
(a) név Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b) e-mail cím, (telefonszám) Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, utazás módja, szállás besorolás, ellátás igény, résztvevők száma és gyermekek életkora, stb.); Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása, mely 1 hónapig, vagy az érdeklődő által megjelölt időtartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.IV. utazási szerződés kötése

A Lastminute Központ Utazási Iroda, az általa közvetítőként értékesített utazások esetén az utazásszervező által meghatározott adatokat kezeli, a Lastminute Központ Utazási Iroda az utazásszervező iroda képviseletében jár el, az utazási szerződés az utazásszerező iroda és az utas között jön létre.személyes adat az adatkezelés célja
(a) név Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b) e-mail cím, (telefonszám) Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c) a szerződés tárgya (utazás időpontja, úti cél, utazás módja, szállás, ellátás, résztvevők neve és születési dátuma, releváns egészségügyi adatok); A szerződés tárgyának meghatározása.
(d) úti okmányok adatai (okmány típusa és száma, kiállítási és lejárati dátum) A szerződés megvalósításának szempontjából elengedhetetlen közreműködők (pl. légitársaság, vízum ügyintézéssel foglalkozó hivatal) számára szükséges adatok
(e) lakcím Számla kiállításához elengedhetetlenül szükséges adat

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).I. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

személyes adat az adatkezelés célja
(a) név Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b) e-mail cím, (telefonszám) Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, utazás módja, szállás besorolás, ellátás igény, résztvevők száma és gyermekek életkora, stb.); Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása, mely 1 hónapig, vagy az érdeklődő által megjelölt időtartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.V. repülőjegy, egyéb utazási jegy értékesítése

személyes adat az adatkezelés célja
(a) név; születési dátum Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b) e-mail cím, telefonszám Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c) a szerződés tárgya (utazás időpontja, úti cél, résztvevők neve és születési dátuma, releváns egészségügyi adatok); A szerződés tárgyának meghatározása.
(d) úti okmányok adatai (okmány típusa és száma, kiállítási és lejárati dátum) A szerződés megvalósításának szempontjából elengedhetetlen közreműködők (pl. légitársaság, vízum ügyintézéssel foglalkozó hivatal) számára szükséges adatok
(e) lakcím Számla kiállításához elengedhetetlenül szükséges adat

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).VI. utasbiztosítás kötés

személyes adat az adatkezelés célja
(a) név, születési dátum, lakcím Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b) a biztosítás tárgya (időszak, úti cél, résztvevők száma és születési dátuma) A biztosítás megkötéséhez elengedhetetlenül szükséges adat

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).7. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Lastminute Központ Utazási Iroda általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat: (a) az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (hotel, légitársaság, stb.); (b) az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl. biztosítást nyújtó társaság, IT szolgáltató) (c) felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a Lastminute Központ Utazási Iroda által kezelt, hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról) az alábbi elérhetőségeken: (e-mail: info@lastminutekozpont.hu, tel: 36 1 256 3894, 1173 Budapest, Cinkotai út 6/17.).

8. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk). A Lastminute Központ Utazási Iroda, a saját szervezésű útjai esetén, az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított: a) a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén; b) a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén; c) a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy d) a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben a Lastminute Központ Utazási Iroda törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

9. Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél jogosult arra, hogy a Lastminute Központ Utazási Irodától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a Lastminute Központ Utazási Iroda kezeli-e a személyes adatait, amennyiben az adatkezelés folyamatban van, az ügyfél jogosult a személyes adataihoz való hozzáféréshez az alábbiak szerint: (a) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; (b) nem terjed ki az anonim adatokra; (c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és (d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat. A Lastminute Központ Utazási Iroda a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Lastminute Központ Utazási Iroda ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az ügyfél viseli.

10. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga (a) nem terjed ki az anonim adatokra; (b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; (c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és (d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat. A Lastminute Központ Utazási Iroda az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. A Lastminute Központ Utazási Iroda az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Lastminute Központ Utazási Iroda azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

11. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére. A Lastminute Központ Utazási Iroda indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben (a) a Lastminute Központ Utazási Iroda kezeli e személyes adatokat, és (b) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és (c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Lastminute Központ Utazási Iroda a személyes adatokat kezeli. A Lastminute Központ Utazási Iroda indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha (d) a Lastminute Központ Utazási Iroda kezeli az ügyfél személyes adatait, és (e) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és (f) az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és (g) nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére. A Lastminute Központ Utazási Iroda indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha (h) az adatkezelés a Lastminute Központ Utazási Iroda vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és (i) az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Lastminute Központ Utazási Iroda kezeli a személyes adatait, és (j) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben. A Lastminute Központ Utazási Iroda indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha (k) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és (l) az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy (m) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy (n) az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik. A Lastminute Központ Utazási Iroda az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Lastminute Központ Utazási Iroda azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

12. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére (a) nem terjed ki az anonim adatokra; (b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; (c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és (d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat. A Lastminute Központ Utazási Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát. A Lastminute Központ Utazási Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését. A Lastminute Központ Utazási Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha (a) az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és (b) a Lastminute Központ Utazási Iroda már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és (c) az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli. A Lastminute Központ Utazási Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha (a) az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Lastminute Központ Utazási Iroda jogos érdekei céljából, és (b) az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az Lastminute Központ Utazási Iroda általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben. A Lastminute Központ Utazási Iroda az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Lastminute Központ Utazási Iroda azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Ha a Lastminute Központ Utazási Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor (a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat, (b) az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, (c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez. A Lastminute Központ Utazási Iroda nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

13. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga (a) nem terjed ki az anonim adatokra; (b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; (c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és (d) nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

14. Az ügyfél, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A Lastminute Központ Utazási Iroda az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol. Érintett kérelme Határidő Tájékoztatáshoz való jog amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át) Hozzáféréshez való jog egy hónap Helyesbítéshez való jog egy hónap Törléshez való jog indokolatlan késedelem nélkül Adatkezelés korlátozásához való jog indokolatlan késedelem nélkül Adathordozhatósághoz való jog egy hónap Tiltakozáshoz való jog a tiltakozás kézhezvételekor

15. Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Lastminute Központ Utazási Iroda azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveszi a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

16. A jelen tájékoztató módosításai

A Lastminute Központ Utazási Iroda fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Lastminute Központ Utazási Iroda adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

Honlap látogatása

Weboldalunk látogatása alatt Web-szerverünk a következőket rögzíti és tárolja: az internet-szolgáltatójának IP címét, a Web-oldalt, ahonnan meglátogatott minket, a Web-oldalakat, amelyeket tőlünk meglátogatott, valamint a látogatás időpontját és időtartamát. A Lastminute Központ Utazási Iroda Google Analytics szolgáltatást használ a weboldalai látogatottsági adatainak elemzésére. A Google Analytics az adatokat a Google Inc. részére továbbítja, a vállalat adatkezelés tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://google.com/intl/h_All/policies/privacy

A COOKIE-K használata

1. Mi az a Cookie? A cookie-k kisméretű, betűkből és számokból álló fájlok, amelyeket a honlapok szerverei helyeznek el az Ön számítógépén. A honlapok üzemeltetői számára a cookie-k teszik lehetővé, hogy megkülönböztessék az Ön számítógépét másokétól. A cookie-kat nem lehet kódként futtatni, valamint segítségükkel vírust juttatni egy számítógépre, és arra sem adnak lehetőséget, hogy segítségükkel hozzájussunk az Ön merevlemezéhez. Nem tudunk semmilyen adatot kiolvasni a számítógépéről, még abban az esetben sem, ha oda cookie-kat telepítünk. 2. Miert használunk a Cookie-kat? Ezek a cookie-k biztosítják weboldalunknak az Ön igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az Ön által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés). 3. Harmadik fél által biztosított cookie-k Időről-időre előfordulhat, hogy weboldalunkon megjelenik, olyan harmadik fél - például egy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg Önnek. 4. Funkcionális cookie-k Ezeket a cookie-kat szolgáltatásaink biztosításához (például egy video lejátszása) vagy az ön beállításainak megjegyzésére használjuk, hogy tovább javítsuk a weboldal működését és használatát. Ilyen beállítás lehet például az ön felhasználószámlája vagy információk azzal kapcsolatban, hogy megkértük-e már önt, hogy töltsön ki egy kérdőívet. 5. Teljesítmény cookie-k Ezeket a cookie-kat analitikai célokra használjuk. Segítségükkel adatokat gyűjtünk arról, hogy ön hogyan használja a webhelyet, vagyis például milyen al-oldalakat látogat meg és tapasztalt-e bármilyen hibát. Használatának célja a weboldal működésének javítása és megértése, hogy mi érdekli jobban illetve kevésbé a felhasználókat a honlapon. 6. A cookie-k kezelése és eltávolítása Ha szeretné korlátozni, letiltani, vagy eltávolítani a cookie-kat, akkor ezt a webböngésző beállításaiban teheti meg. A böngésző fajtájától függően az eltávolítások eltérhetnek egymástól. A webböngészőkben "Help"(Súgó) funkciójára kattintva további információkat olvashat a teendőkről és a törlésről. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a honlap bizonyos részei esetleg nem működnek megfelelően, ha a cookie-kat nem engedélyezi. A www.lastminutekozpont.hu weboldal üzemeltetője, a Marathon Idegenforgalmi és Informatikai Szolgáltató Kft. (1033 Budapest, Huszti út 3., 01-09-277650) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti adatfeldolgozási tevékenységet végez. A Marathon Idegenforgalmi és Informatikai Szolgáltató Kft. az által kezelt adatokat a hivatkozott törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően dolgozza fel. A törvény 10. § (3) bekezdésének megfelelően az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Lastminute Központ Utazási Iroda Kft. | Adószám: 23803567-2-42 | | BFKH U-001335 | Minden jog fenntartva. © 2018
1173 Budapest, Cinkotai út 6/17. (Cinkotai úti üzletsor) | Telefon/fax: 06-1-256-38-94 | e-mail: info@lastminutekozpont.hu
Az oldalainkon feltüntetett információ kizárólag tájékoztató jellegű, az árváltozás jogát fenntartjuk. Adatvédelmi tájékoztató

Kiemelt last minute utak: Last minute Egyiptom | Last minute Görögország | Last minute Törökország